شرکت نام آوران گلستان

فروش انواع کالا با ال سی

شرکت نام آوران گلستان آمادگی دارد تا واردات انواع کالا را در قبال دریافت اعتبار اسنادی L/C نقدی و مدت دار و همچنین ضمانت نامه بانکی از بانکهای معتبر داخلی و خارجی انجام دهد. لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

 

- اعتبارات اسنادی واردات کالا در بانک های ایرانی
اعتبارات اسنادی، نوعی شیوه پرداخت و یکی از خدماتی است که بانک به درخواست یک خریدار/ متقاضی، به منظور خرید یا سفارش کالا یا خدمات از یک فروشنده/ ذینفع در یک کشور خارجی و یا مناطق آزاد به نفع وی کارسازی مینماید. اعتبارات اسنادی میتواند به صورت
دیداری (نقد) یا مدتدار (نسیه) انجام شود.
به منظور روشن شدن حدود، وظایف و مسئولیتهای طرفین قرارداد و استفاده از مبنای حقوقی یکنواخت بین مشتری و بانک، آخرین مجموعه شرایط اتاق بازرگانی بینالمللی (اینکوترمز) و مقررات همسان اعتبارات اسنادی (
UCP) علاوه بر قوانین و مقررات داخل کشور ملاکعمل خواهد بود.
اعتبارات اسنادی معمولا به صورت غیر قابل برگشت افتتاح میگردد.مهلت اعتبار اسنادی برای خرید انواع کالا، خدمات و مواد اولیه، بر اساس توافق بین خریدار/ متقاضی و فروشنده/ ذینفع و تابع مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میباشد ودرصورت درخواست هر یک از طرفین اعتبار اسنادی و تایید طرف مقابل، تمدید مهلت اعتبار اسنادی، پیش از پرداخت هزینههای مربوط، توسط یکی از طرفین بر اساس توافق به عمل آمده بلامانع میباشد.

 

پیش دریافت اخذ شده از خریدار/ متقاضی به منظور گشایش اعتبار اسنادی بستگی، به کل مبلغ پروفرما، میزان اعتبار و وضعیت اعتباری خریدار/ متقاضی داشته و توسط ارکان اعتباری بانک تعیین میشود.
این میزان تابع مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز میباشد و در حال حاضر با توجه به وضعیت اعتباری مشتری تعیین میگردد و تضمین باقیمانده وجه اعتبار، براساس مقررات جاری بانک و در قبال یک یا تلفیقی از تضمینهای معتبر نظیر وثیقه ملکی، مسدود نمودن سپرده مدتدار بانکی به نفع بانک، اوراق مشارکت با تضمین دولت یا بانکهای دولتی،ضمانتنامه بانکی یا سایر پوشش شرکتهای معتبر بیمه (به هزینه خریدار/ متقاضی) و سایر وثایق (اوراق بهادار) مورد قبول بانک خواهد بود.

 

پرداخت پیش پرداخت به فروشنده/ ذینفع (طبق قرارداد و یا شرایط پروفروما) حداکثر به میزان مجاز طبق مقررات بر اساسپیش دریافت در هنگام گشایش اعتبار از خریدار/متقاضی اخذ و در مقابل دریافت بصورت ضمانتنامه معتبر بانکی از فروشنده/ذینفع امکانپذیر میباشد.میزان کارمزد ارایه خدمات گشایش اعتبار اسنادی طبق تعرفه بانک میباشد.هزینههای مربوط به پست، تمبر مالیاتی سوئیفت به عهده خریدار/ متقاضی طبق تعرفه بانک میباشد.

 

- مراحل مختلف اقدامات اجرایی برای گشایش اعتبار اسنادی به شرح زیر میباشد:
خریدار/ متقاضی با مراجعه به یکی از شعب ارزی بانک، فرم مورد نیاز جهت گشایش اعتبار اسنادی، شامل تقاضای گشایش اعتبار و پذیرش تفاوت نرخ ارز و تعهدنامه ارایه "برگ سبز " را دریافت مینماید.
خریدار/ متقاضی ضمن مطالعه مفاد برگ گشایش اعتبار و تکمیل آن و با مهر و امضای مجاز، به همراه پروفرمای صادر شده توسط فروشنده/ ذینفع و بیمه نامه صادره از شرکتهای معتبر ایرانی و برگ ثبت سفارش تکمیل شده که به تایید وزارت بازرگانی رسیده و مجوزهای ورود کالا و کارت بازرگانی معتبر به شعبه ارزی بانک انصار تحویل مینماید.
مدارک تکمیل و ارایه شده توسط خریدار/ متقاضی، توسط شعبه، اطلاعات مندرج در پروفرمای صادر شده توسط فروشنده/ ذینفع و سایر مدارک و منابع اطلاعاتی ذیربط، نظیر قوانین اعتبارات اسنادی اتاق بازرگانی بینالمللی (
UCP) و بخشنامههای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و همچنین مقررات جاری بانک، کاملا کنترل و درصورت هرگونه اشکال و ابهام، رفع اشکال و ابهام میگردد.

 

بانک با توجه به مبلغ پروفرما، مدت اعتبار و نوع کالا یا خدمات و سایر موارد مرتبط، میزان پیشدریافت را با توجه به وضعیت مشتری و تایید ارکان اعتباری، تعیین نموده و خریدار/ متقاضی حسب اعلام بانک، مبلغ تعیین شده را به حساب بانک واریز مینماید.

 

بانک با توجه به شرایط اعتبار، نوع کالا یا خدمات، میزان پیشدریافت و سایر موارد مرتبط، میزان و نوع تضمینهای مربوط به باقیمانده وجه اعتبار را تعیین نموده و خریدار/ متقاضی نسبت به تامین تضمین/ تضمینهای تعیین شده اقدام مینماید.

 

اعتبار اسنادی، با توجه به اطلاعات تکمیل شده در برگ تقاضای گشایش اعتبار و پروفرمای فروشنده/ ذینفع و به نفع وی گشایش شده و به وسیله سوئیفت از طریق بانک کارگزار به فروشنده/ ذینفع ابلاغ میگردد.
اعلامیه قبولی فروشنده/ ذینفع مبنی بر پذیرش اعتبار ابلاغ شده به وی و شرایط مندرج در آن، از طریق بانک کارگزار به وسیله سوئیفت به بانک و در نهایت به خریدار/ متقاضی تحویل میگردد.
افزایش یا کاهش مبلغ اعتبار، تمدید مهلت اعتبار و هرگونه تغییر در شرایط آن و یا ابطال آن قبل از سررسید منوط به ارایه توافق کتبی بین خریدار/ متقاضی و فروشنده/ ذینفع میباشد و بانک طبق مقررات جاری و پس از دریافت هزینههای مربوطه اقدامات لازم را انجام خواهد داد.

 

- اسناد مورد معامله، که با ارایه آن توسط فروشنده/ذینفع، بانک کارگزار، مجاز به بررسی جهت پرداخت بخشی یا تمام مبلغ اعتبار، بر اساس شرایط اعتبار به وی میباشد، معمولا به شرح زیر است:
ـ سیاهه صادره توسط فروشنده/ ذینفع.
ـ بارنامه معتبر دال بر حمل کالا به همراه صورت کامل بستهبندی کالا یا صورت وضعیت/ وضعیتهای انجام خدمات ( درصورتیکه اعتبار اسنادی،خدماتی باشد).
ـ گواهی بازرسی کالا.
ـ گواهی نامه مبدا ساخت کالا ( که به تایید اتاق بازرگانی محل فروشنده/ ذینفع رسیده باشد).

 

بانک کارگزار فروشنده/ ذینفع، پس از دریافت اسناد مورد معامله طبق شرایط اعتبار (مدارک فوق) و کنترل و تایید آنها مجاز به پرداخت مبالغ مربوطه به سیاهه، به فروشنده/ ذینفع مطابق با شرایط اعتبار میباشد. بانک کارگزار فروشنده/ ذینفع پس از پرداخت مبالغ سیاهه، اسناد معامله شده را به پیوست برگ شرح اسناد، از طریق پست سریع به بانک ارسال مینماید.

 

هم زمان با پرداخت مبلغ سیاهه توسط بانک کارگزار به فروشنده/ ذینفع و اعلام آن به بانک خریدار، بانک از خریدار/ متقاضی میخواهد که باقیمانده وجه اعتبار (وجه سیاهه) را بلافاصله به حساب بانک واریز نماید.
درصورت تاخیر خریدار/ متقاضی در تامین باقیمانده وجه اعتبار (وجه سیاهه)، اخذ سود و کارمزد از خریدار/ متقاضی، از تاریخ پرداخت وجه به بانک کارگزار فروشنده/ ذینفع (توسط بانک) تا هنگام تسویه حساب و تحویل اسناد مربوطه به خریدار/ متقاضی محاسبه و دریافت خواهد گردید.

 

درصورتیکه اعتبار اسنادی دیداری باشد، ظهرنویسی و تحویل اسناد حمل کالا جهت ترخیص از گمرک به خریدار/ متقاضی، منوط به تسویه حساب کامل خریدار/متقاضی با بانک میباشد. درصورتیکه اعتبار اسنادی مدتدار (بدون بهره) باشد؛ ظهرنویسی و تسلیم اسناد حمل کالا جهت ترخیص کالا از گمرک به خریدار/ متقاضی منوط به پرداخت کارمزد تعهد به بانک میباشد.

 

خریدار/ متقاضی موظف است حسب مقررات جاری کالای خریداری شده را از گمرک ترخیص و پروانه سبز گمرکی مبنی بر خروج کالا از گمرک را به بانک ارایه و تضمینهای ارایه شده خود را از بانک باز پس بگیرد.

 

Last modified onTuesday, 17 January 2017 06:03
back to top

 

31

37

gif-telegram

meat

کلمات کلیدی وبسایت

آنالیز گندم، آهن آلات ذوبی، آهن ذوبی، آهن قراضه، استیل بیلت، برنج هندی، خط تولید رب گوجه، روی صادراتی، ریل قراضه، شمش آهن، شمش فولاد، صادرات روی، ضایعات آهن، ضایعات آهن روسیه، ضایعات ذوبی، فروش خودروهای خارجی، فروشنده ذرت وارداتی، فروشنده روی صادراتی، فروشنده شمش صادراتی، فروش گندم با ال سی، قیمت خرید ضایعات آهن، قیمت خودروهای خارجی، قیمت روز گندم، قیمت روی صادراتی، قیمت فروش ضایعات آهن، واردات آهن قراضه، واردات برنج، واردات بیلت، واردات جو، واردات خط تولید، واردات خودرو، واردات ذرت، واردات شمش آهن، واردات نهاده های دامی، واردات کنجاله سویا، واردات گندم، وارد کننده آهن آلات ذوبی، وارد کننده آهن قراضه، وارد کننده جو دامی، وارد کننده خط تولید، وارد کننده خودرو، وارد کننده ذرت، وارد کننده شمش، وارد کننده شمش فولاد، وارد کننده نهاده های دامی، وارد کننده کنجاله سویا، وارد کننده گندم، کشتی فرسوده، کنجاله سویا، گندم وارداتی،

جستجو در سایت

بازدید کنندگان وبسایت

جدیدترین های سایت

   91   meat-cow oil-ukrine

آدرس دفتر

استان گلستان - گنبد کاووس - خیابان و حدت شرقی - پلاک 278

کدپستی: 4971718145

تلفن : 33293069 - 33221790-017

همراه:   09113721024

پست الکترونیک : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ساعات کار دفتر: 9 الی 13 و 16 الی20

کانال تلگرام شرکت: namavaranegoelestan@

Top of Page